Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelő neve: InSite Drama Nonprofit Kft.

Az adatkezelő címe: 1096 Budapest, Lenhossék u. 20.

Az adatkezelő elérhetősége: insite@insite-drama.eu

A kezelt adatok megjelölése:

1. A felhasználó által megadott adatok:

A szinhazineveles.hu internetes platform regisztrált felhasználói által a regisztráció, a felhasználói profil szerkesztése és a honlapon szereplő tartalmak szerkesztése során

a) megadott név- és kapcsolattartási adatok (a regisztráció feltételeként: név, loginnév, e-mailcím, illetve opcionálisan: profilkép, telefonszám),

b) felhasználói minőségükkel kapcsolatos adatok (a regisztráció feltételeként: színházi nevelési szakember, pedagógus, színházi alkotó, színházi menedzsment munkatársa, szakíró vagy érintett), szakmai és intézményi hátterükkel kapcsolatos adatok (a regisztráció feltételeként: elvégzett képzések, tevékenység, eredmények, az ‘érintett’ felhasználói minőség kivételével a képviselt intézmény és az ott betöltött beosztás azonosító adatai), valamint

c) a saját maguk által feltöltött, saját vagy más által feltöltött bejegyzésekben általuk megadott személyes adatok (opcionálisan: hozzászólások, értékelések, más által feltöltött tartalmak kedvelése).

2. A naplózási adatok:

A szinhazineveles.hu internetes platform megtekintése során az adatkezelő által üzemeltetett rendszer automatikusan naplózza a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát.

Az adatkezelés célja:

A felhasználó által megadott adatok és a naplózási adatok közül az utolsó kilépés időpontja esetében a szinhazineveles.hu internetes portál felhasználóinak az adatkezelő általi azonosítása, az adatkezelő és a felhasználó közötti, valamint a felhasználók egymás közötti kapcsolattartása és a portálon zajló, a színházi nevelési programokat kínáló szervezetek és a pedagógusok, szakmai szereplők és egyéb érdeklődők közötti kommunikáció megvalósítása, továbbá annak biztosítása, hogy az adatkezelő a felhasználó számára a honlap látogatása során a letöltött oldalakon és az azokon megjelenő hirdetési csíkokon (bannereken) személyre szabott reklámokat/tartalmakat jelenítsen meg. A személyre szabott reklámok/tartalmak hozzáférhetővé tételekor a felhasználók érdeklődési körének megfelelően a szolgáltató személyre szabott tartalmakat jelenít meg a portál látogatása során letöltött oldalakon. A személyre szabott tartalmak kiosztása emberi közreműködés nélkül történik, a kiosztás érdekében személyes adatot az adatkezelő nem továbbít, a személyre szabott reklámot/tartalmat közzétevő szolgáltató személyes adatot nem kezel.

Minden más naplózási adat esetében az adatok statisztikai célú feldolgozása. Az adatkezelő a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja, személyes adatokat harmadik személyeknek – az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra kivételével – csak a felhasználó előzetes, tájékoztatáson alapuló és kifejezett hozzájárulása esetén ad át.

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlése:

A felhasználó által megadott adatok és a naplózási adatok közül az utolsó kilépés időpontja esetében a felhasználói profil – saját kérésére, illetve bűncselekmény vagy a feltöltött tartalmakkal összefüggő egyéb jogsértés megvalósítása esetén az adatkezelő egyoldalú döntésén alapuló – törlését vagy a felhasználónak az érintett, a regisztráció feltételeként meg nem határozott személyes adat törlésére vonatkozó kérésének közlését követő harmadik munkanap végéig.

Minden más naplózási adat esetében az adat rögzítését követő ötödik munkanap végéig.

Az adattörlés iránti kérelmet e-mailben az insite@insite-drama.eu címre kell eljuttatni.

Az adatokat az adatkezelő e határidő leteltekor a felhasználó hozzájárulásának visszavonása esetén sem törli azonban, ha az Infotv. 6. § (5) bekezdése alkalmazásának van helye, így különösen az adatkezelés a felhasználó jogsértése által az adatkezelőnek vagy harmadik személyeknek okozott kár megtérítése iránti igény érvényesítéséhez szükséges. Ebben az esetben az adatokat az adatkezelő az igény kielégítéséig vagy az attól való elállásig, illetve az annak érvényesítésére irányuló eljárás jogerős lezárásáig kezeli.

Az adatkezelés egyéb lényeges körülményei:

Az adatkezelő az adatkezelés során adatfeldolgozót nem vesz igénybe, adattovábbítást pedig csak abban az esetben teljesít, ha arra őt törvény közérdekből kötelezi.

Az adatkezelő csak abban az esetben felel a felhasználó által a szinhazineveles.hu internetes platformon hozzáférhetővé tett személyes adatoknak más felhasználók vagy egyéb harmadik személyek általi felhasználásának jogszerűségéért, ha ezt az adatkezelő törvénysértő adatkezelése okozta.

A felhasználó felel azért, hogy az általa megadott adatok harmadik személyek jogát vagy jogos érdekét ne sértsék, így különösen ne valósítsanak meg bűncselekményt, ne eredményezzék mások személyiségi jogainak sérelmével vagy személyes adatainak jogellenes kezelésével, illetve hogy a felhasználó ne járjon el olyan szervezet képviselőjeként, amelynek nevében nyilatkozattételre nem jogosultak.

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Az adatkezelő a felhasználó kérésre tájékoztatást ad a felhasználó általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetleges adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az insite@insite-drama.eu címre kell eljuttatni, amire nyolc munkanapon belül választ kap a felhasználó.

Jogorvoslati lehetőségek:

Az adatkezelő az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos felhasználói panaszokat az insite@insite-drama.eu címen fogadja. A felhasználó az Infotv. alapján személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27. Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16.) keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, www.naih.hu) fordulhat.